Понеділок, 15 Квітня, 2024

Проти змін клімату розробили екстремальне рішення: заблокувати сонце

Клімат на планеті змінюється усю її історію, і людство увійшло останніми десятиліттями в чергову фазу коливання. Світова інфраструктура виявилася непідготовленою для такого, і тому можуть знадобитися незвичні засоби як загальмувати глобальні переміни погоди. Науковці з Інституту Змін кламіту та навколишнього середовища пропонують заблокувати головне джерело нагрівання планети – Сонце.

Паризька угода встановила, що для балансу життя на планеті необхідно стримати збільшення глобальних температур на планеті на 2 градуси Цельсію до 2020 року. Але краще, якщо людству вдасться утримати зростання глобальної температури в межах 1,5 градусів, розповідає дослідження «Економіка змін клімату 1,5?C». Однак це дуже дорого – необхідно компенсувати по $100 за кожну тону викинутого в повітря двоокису вуглеця. Це втричі дорожче, ніж якщо утримувати температуру в межах 2 градусів Цельсію. Науковці попереджують, що ще трохи затримки із впровадженням кліматичних заходів, і мета в 1,5 градуси стане економічно недосяжною.

Вчені пропонують діяти масштабно, і на додаток до дорогого процесу видалення двоокису вуглецю з атмосфери також почати проект керування сонячним випромінюванням. Для відхилення сонячних променів від планети можна робити аерозольні ін’єкції в стратосферу, освітлення морських хмар, розмістити в космосі дзеркала та розфарбувати дахи будинків у білий колір.

Аерозольні ін’єкції працюють за тим же принципом, що залучений у процесах глобального потепління. Мікроскопічні частки в стратосфері блокують сонячні промені та відбивають їх в космос.

Освітлення морських хмар виконують за допомогою розчину солоної води. Вони формують мікрокраплі, які відбивають сонячні промені та дозволяють хмарам існувати довше.

Науковці оцінюють, що ці методи є відносно дешевшими – від $3 до $30 млрд на рік. Це невелика частка від глобального ВВП у $75 трильйонів. Однак вчені попереджають, що через дешевизну цих методів ними можуть зловживати. Країни можуть вирішувати свої місцеві проблеми чи намагаючись контролювати локальну погоду. Також якщо знадобиться раптово перервати виконання цих методів, може наступити руйнівний швидкий розігрів планети.

4 КОМЕНТАРІ

 1. Василь Жовновський Київ
  Если бы А. Эйнштейн не откинул Эфир Вселенной, мы уже давно знали бы параметры Эфира. Знали бы, что гравитация, магнетизм, електромагнетизм, тепло. холод и т.д – это проявление эфира. Что время существования водорода до его деления (мутации) составляет около 15000 лет для нашей Солнечной систамы (как доказал А.А. Селин). Что очередной переход через плотность еклиптики галактики Солнечная система пройдет в 2054-2066 годах (большой или малый будет переход, чтобы выжить нам необходимо определить), переход уже начался, Слишком заметные мутации начнутся с 2034 года. ( увеличение: количества воды, ускорения свободного падения, размера радиуса Земли, мутации флоры и фауны), Если Homo sapiens человеко-разумный, он сможет подготовиться к переходу, если человеко-подобный, будет мутирован (излечен вирус РНК которому мильярды лет и который обеспечивает нам разум ) и цивилизация погибнет. Так, что задумайтесь, что важнее спорить о происхождении Вселенной, или изменить энергетику перейти от материальной на использование энергии эфира (вакуума один кубический метр которого в 4 раза больше термоядерной энергии Солнца). Но прежде всего стоит научиться сортировать собственный муссор
  Что бы ответить на вопрос большой или малый переход. Необходимо ответить на такие вопросы: Есть водяные часы в Египте (которые могут работать только на экватора) их возраст постройки, и возраст разрушений. Когда погибли (замерзли замертво не успев проглотить пищу) мамонты в Якутии. Количество космической пыли (средняя толщина) на разных стронах Луны. Если толщина пыли на луне одинокова, то Земля опрокинулась при значительном смещении ядра. Если не одинакова тогда кто-то играл в космический бильярд, Луна вдарилась в Землю опрокунув ее, и отошла на запрограммированную орбиту. Также необходимо произвести опыты по определению параметров эфира, чтобы наконец понять, что такое електрический ток, гравитация, ускорение свободного падения, тепло, холод и т.п. Для ответа на эти вопросы необходимы деньги, но в десятки раз меньше стоимости коллайдера.

 2. Василь Жовновський. Як стримувати урагани.
  Мною весною 2013р. було направлено повідомлення в 5 ведучих наукових академій світу, та дві українські, про мої наукові відкриття. Але мене всі проігнорували. Тому хочу пояснити та попередити, що урагани, смерчі, торнадо виникають у хмарах при певних умовах. Їх диски обертання створюють гравітаційну тінь (екранують гравітацію), та змінюють внутрішні властивості мас які потрапляють у вирву обертання.. Так в торнадо, в вирві обертання солома і корова можуть набувати однакової ваги. А солома може пробивати дерево діаметром більше півметра, в той час як при нормальних умовах куля випущена з гвинтівки не пробиває і третини товщини дерева.
  Будь яке збільшення середньої питомої ваги хмар, призведе до зменшення критичної швидкості утримання коливань форми системи, та збільшення сили урагану (смерчі, торнадо). Якщо при цьому зменшиться швидкість звуку в хмарах, це квадратично збільшує силу урагану, і як наслідок сили землетрусів, та виверження вулканів. Будь яке втручання в зміну властивостей ефіру Всесвіту є неприпустимим.
  Стримувати урагани можливо. Створення літальні апарати (можливо безпілотники) які по лінії радіусів рукавів урагану (два, або три) на відстані до 10 кілометрів будуть нести гучномовці (розповсюджувачі звуку) швидкість якого в 1,2 – 1,44 рази більше швидкості звуку в масі обертання, та утримувати ураган в в силі 2-3 категорії.
  Також стримуванням можуть бути вибухи різної сили в тих же радіусах обертання. Ці заходи будуть коштувати в десятки, а можливо і сотні раз менше ніж шкода від одного урагану.
  Ще раз зазначаю, у нас є 16 років, і цього часу достатньо, що цивілізація продовжувала життя в гармонії з природою. Необхідно виконати три умови: 1)Змінити мораль, 2) змінити енергетику, перейти від матеріальної (вугілля, нафта, газ, уран .т.д) до використання енергії Сонця, вітру, ефіру, 3) вилікувати планету, відновити ліси, річки, озера, переробити свої відходи.
  Якщо ми не домовимось і не почнемо в 2019 році. Тоді можемо не встигнути, а з 2030 року почнеться лікування нашого РНК вірусу який Хомо- сапієнс робить розумним. Ми розпочнемо війни навіть ядерні за питну воду, ресурси, впадуть держави, створений нами штучний інтелект також виступить проти нашого існування. Задумайтесь, якщо Ви розумні, і не байдужі за своїх дітей, внуків..

 3. Vasyl Zhovnovsky How to restrain hurricanes.
  I am in the spring of 2013 a message was sent to the 5 leading scientific academies in the world, and two Ukrainian ones, about my scientific discoveries. But I ignored everything. Therefore, I want to explain and warn that hurricanes, tornadoes, tornadoes arise in the clouds under certain conditions. Their rotation discs create a gravitational shade (shielding gravity), and change the internal properties of the masses that fall into the spin of the rotation .. So in a tornado, in the turning rotation of straw and cow can gain the same weight. A straw can pierce a tree with a diameter of more than half a meter, while under normal conditions a ball released from the rifle does not break through and a third of the thickness of the tree.
   Any increase in the average specific gravity of clouds will lead to a decrease in the critical velocity of maintaining the fluctuations of the shape of the system, and an increase in the strength of the hurricane (tornadoes, tornadoes). If this reduces the speed of sound in the clouds, this quadratically increases the strength of the hurricane, and as a result of the earthquake, and volcanic eruptions. Any interference with the change in the properties of the ether of the universe is unacceptable.
  Suspend hurricanes possible. The creation of aircrafts (possibly unmanned aerial vehicles) that, along the radius of the hurricane hoses (two or three), at distances of up to 10 kilometers will be carried by loudspeakers (sound distributors) whose speed is 1.2 – 1.44 times the speed of sound in the mass of rotation, and Hold a hurricane in a force of 2-3 categories.
  Also, deterrents may be explosions of varying strength in the same radii of rotation. These measures will cost dozens, and possibly hundreds of times less than the damage from one hurricane.
  Again, we have 16 years of age, and this time it is enough that civilization continued to live in harmony with nature. Three conditions must be fulfilled: 1) to change morality; 2) to change energy, to move from material (coal, oil, gas, uranium, etc.) to the use of the energy of the sun, wind, ether; 3) cure the planet, restore forests, rivers, lakes, recycle your waste.
  If we do not agree and do not start in 2019. Then we may not have time, and starting in 2030, the treatment of our RNA virus, which Homosexual does is wise, will start. We will start the war, even nuclear weapons for drinking water, resources, the state will collapse, the artificial intelligence we have created will also oppose our existence. Think if you are smart and not indifferent to your children, grandchildren ..

 4. До уваги студентів, наукових діячів, вчених!!!
  В Збірнику наукових матеріалів ХXV Міжнародної інтернет-конференції
  «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ» 17 грудня 2018 р. опубліковано мої перші наукові статті: «Азбука ефіру – енергетично-матеріально-хронологічно-інформаційної субстанції, носія законів розвитку та збереження Всесвіту», моя робота разом з книгою О.О. Селіна. “Космическая середа с позиций новой физики эфира.» [ Днепр ПП «Моноліт» 2007 р.] дає розуміння як змінити енергетику планети, раз і на завжди зруйнувати фундамент монополії, та влади олігархів на енергетичну залежність від нафти, газу, урану, вугілля. Обертальний рух не підпорядковується недоказаним законам Ньютона, необхідно змінити стереотип свого мислення, щоб людство перейшло на використання енергії ефіру сильнішої за ядерну в мільйон раз, і дешевше нинішньої в сотні разів. Щоб примиритися з природою, та забезпечити гармонійне життя цивілізації.
  Закони механіки Ньютона, та закон всесвітнього тяжіння недоказує мі, але інтуїтивно відкриті і правильні при малих швидкостях руху. Дмитро Іванович Менделєєв періодичну таблицю записав починаючи з ефіру (Ньютоній), але згодом інші… при публікаціях упустили ефір. В теорії відносності Ейнштейна, взято за основу, гранична межа швидкості матеріальних тіл, та передача інформації не більше швидкості світла приблизно 300 тис. км/сек. При цьому навмисно відкинуто ефір Всесвіту, чим заведено фізичну науки в глухий кут, а цивілізацію на грань самознищення. Виникли проблеми, так придумали «Великий вибух», гравітони, просторово-часові- континіуми, темну матерію, темну рідку енергію, і т.д. і т.п.
  Виведені мною формули є доказом, що ефір входить по тангенсоїді в матерію, яка отримує енергію обертання, при обертанні навколо своєї осі, матерія (часточки), маса (галактика, Сонце (зірка), Земля, планета) приховує енергетичні властивості, відносно системи, та може проявляти їх стрибкоподібно Пn-1 Пn Пn+1. В роботі показано, що електрон електричного струму в провіднику підкоряється обертанню Землі та Сонця. Але ми знаємо, що вченими прийнято, що швидкість передачі електричного струму (взаємодія енергії в ефірі Всесвіту) = 3*108м. приблизно 300 тисяч кілометрів. Отже ми отримуємо електроенергію не від руху електронів електричного струму, а від енергії ефіру пропорційно прикладеній енергії в замкнутій системі. Про це знав М. Тесла, він казав «Електроенергія повинна бути безкоштовною, як повітря». А цивілізація йде до того, що скоро буде монополія, і на свіже повітря.
  Я наводжу докази, що Всесвіт створено, та управляється за допомогою математики, геометрії, та музики через ефір, запрограмований відношенням квантових чисел (1,2,14,137), формулами фігур, числом П , чим забезпечується народження матерії, процес взаємодії ефіру з атомом, як безперервний процес еволюції атома, молекули і, в кінцевому підсумку, еволюції хімічних елементів (речовин) і як джерело енергії для існування і життєдіяльності атома, розвиток (обертання), існування і загибель галактик, народження, обертання, і існування і загибель Сонця (зірок), обертання планет навколо Сонця. Надається формула гравітаційного екрану (гравітаційної тіні). Вивчення, та розуміння наших робіт, також дає можливість будувати літальні апарати нового типу, які винесуть в космос тисячотонні вантажі при використанні енергії ефіру мінімальної ваги. І як не дивно найоптимальніша форма літального апарату, це так звана «літаюча тарілка».

  “Тільки зі смертю догми починається наука” Галілео Галілей.
  Чекаю на належну критику фахівців. Прошу розповсюдити.
  Член-кореспондент Української академії наук, пенсіонер,
  з стародавнього роду дворян княжого походження (сайт: ROD NICEWICZ)
  Жовновський В.Т.

Comments are closed.

Євген
Євген
Євген пише для TechToday з 2012 року. Інженер за освітою. Захоплюється реставрацією старих автомобілів.

Vodafone

Залишайтеся з нами

10,052Фанитак
1,445Послідовникислідувати
105Абонентипідписуватися